Date:January 28, 2013

PRAKTIJKKRINGEN

DOEL
Met collega’s uit andere gebieden of gemeenten deelnemen aan een terugkerend gesprek over een ambitie (of: praktijkvraagstuk) waar je met elkaar voor staat. Met behulp van collega’s uit andere gebieden/regio’s oplossing vinden voor de eigen vragen. Dit gebeurt: – door de eigen vraag centraal te stellen in één bijeenkomst – door in de andere bijeenkomsten mee te denken en antwoord te zoeken op de vragen van de andere deelnemers Dit draagt weer bij aan het vinden van antwoorden voor de eigen situatie.

HOE WERKT HET?
Tijdens een bijeenkomst van de praktijkkring brengt een deelnemer een brandende vraag of vragend geformuleerde ambitie in. De overige deelnemers helpen door middel van een intervisiemethode de casusinbrenger zijn ‘echte’ vraag helder te krijgen. Ze dragen vanuit hun eigen ervaring suggesties aan om het vraagstuk op te lossen. Het ‘oplossen’ van de vraag van de ander zorgt ook weer voor inzichten in de eigen vragen. Uiteindelijk zorgt de inbreng van alle deelnemers bij elkaar voor een gezamenlijk leerproces en voor een gezamenlijke opbrengst.

In principe is er bij elke bijeenkomst sprake van één casusinbrenger en één casus centraal. In opeenvolgende bijeenkomsten kunnen de deelnemers een of meer keer aan bod komen om een casus op tafel te leggen.

INTERVISIEMETHODE
Intervisie is een methode voor groepsgesprekken. Er zijn diverse varianten mogelijk, de essentie blijft daarin echter steeds gelijk. Via intervisie gaat men met elkaar in gesprek om oplossingen te vinden voor een gestelde vraag, de casus. Maar het gaat verder. Bij intervisie ligt de focus sterk op verdieping: wat is de werkelijke en achterliggende vraag waarom het hier gaat? De ingebrachte casus is vooral ‘middel’ in het verdiepingsproces van de groep. Daarmee wordt een gezamenlijk leerproces op gang gebracht, wat leidt tot nieuwe inzichten bij zowel casusinbrenger als overige de deelnemers.

INHOUD
De inhoud van de praktijkkring – het overkoepelende thema of werkveld waarbinnen zich vragen voordoen – kan van alles zijn. Vaak gaat het om thema’s waar elk van de deelnemers voor warm loopt, maar ook mee worstelt. Waarmee ze zich in een pioniersfase bevinden. Er liggen brandende, gedeelde vragen op tafel. Bijvoorbeeld: Hoe geven we als wethouders van plattelandsgemeenten vorm aan innovatief beleid in ons buitengebied? Of: Hoe benutten we de aanwezige kracht in krimpregio’s om een dynamisch platteland te ontwikkelen?

SFEER
Met de benen op tafel, buiten bestaande gremia, open, besprokene blijft binnen de groep, ‘Out of the box’ denken.

DEELNEMERS
Het aantal deelnemers van een praktijkkring varieert van 6 tot 10. Belangrijk voor een werkbare praktijkkring is dat de deelnemers allen in een soortgelijke situatie werken en met vergelijkbare verantwoordelijkheid voor het betreffende thema. De kring vormt zich in principe op basis van interesse van de deelnemers. Deelnemers hebben – binnen het thema van de praktijkkring – een of meer prangende vragen waar ze ‘‘s nachts wakker van liggen’. Daarnaast hebben ze de interesse en bereidheid om met anderen te sparren en samen te leren. Commitment is hierbij een kernwoord.

KOSTEN
De kosten zijn afhankelijk de ambities van de kring. Normaal gesproken komen deelnemers vijf tot acht keer per jaar bijeen, en worden kosten van de bijeenkomsten en ondersteuning gedeeld door alle leden. Soms zijn er ook sponsoren die de praktijkkring financieel willen ondersteunen. Een indicatie van de kosten is 2000 Euro per deelnemer of per gebied.

Telefoon:  033 432 6024
Website:  www.netwerkplatteland.nl

Countries / Countries    Nederland
Duration of project    n.v.t
Client / partner    n.v.t.
Donor    n.v.t.
Contact person (within ETC)    info@netwerkplatteland.nl