Date:December 01, 2014

Ondersteuning LEADER gebieden

Leader bijeenkomsten

Gebieden in Nederland staan voor nieuwe uitdagingen. De vaste rolverdeling tussen burgers, ondernemers, overheden, organisaties en vernieuwers is aan het verschuiven. Burgers en ondernemers nemen steeds vaker zelf het heft in eigen hand. We zien overal nieuwe initiatieven op het gebied van lokale energie, nieuwe vormen van landschaps- en natuurbeheer, van stad-land relaties en lokale zorginitiatieven. En tegelijk zien we grote veranderingen in instituties (zorg, onderwijs, veiligheid, wonen, stedelijke & ruraal). Investeringsfondsen en subsidies nemen af.

Ondernemers maar ook burgers zijn op zoek naar nieuwe manieren van organiseren en samenwerken en naar nieuwe verdienmodellen. Maatschappelijke uitdagingen zijn te groot voor overheden of burgers alleen en dat biedt kansen. De opkomst van sociaal ondernemen en creating shared values is interessant: bedrijven die zoeken naar het creëren van meerwaarde voor de samenleving.

De LEADER werkwijze – met zijn betrokkenheid van maatschappelijke partijen en overheid – is bij uitstek geschikt om in te spelen op deze veranderende context. Het is een methode om te komen tot innovatieve ideeën en projecten op lokaal niveau. Daarbij biedt LEADER de mogelijkheid om in Europese context te zoeken naar synergie en de eigen goede voorbeelden uit te dragen.

De basis vormt daarbij een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) die aansluit bij ontwikkelingen in de regio en de streekidentiteit, en de wensen van ondernemers, burgers en overheden serieus neemt.

Aanpak ETC

Om tot een dergelijke LOS te komen is een traject met enthousiaste mensen uit de streek erg belangrijk. Deze groep kan uitgroeien tot de Lokale Actie Groep (LAG)die de LOS ook gaat uitvoeren. Het vraagt betrokkenheid van deze mensen, maar ook een breed draagvlak in het gebied. In deze veranderende context is ETC op een nieuwe manier met gebieden aan de slag gegaan.

De kern hiervan is breder kijken, je eigen motivatie en bijdrage voor de toekomst van het gebied verhelderen, en ideeën uit laten kristalliseren. We werken daarbij volgens het U-proces en gebruiken werkvormen die je op een andere manier aan het denken zetten. Door op een systematische manier naar een gebied te kijken, te analyseren en opnieuw vorm te geven ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden. Deze aanpak vergroot het eigenaarschap voor de LOS vanuit het gebied en vanuit de PG en gaat in op de nieuwe rol die de PG hierin kan pakken.

ETC begeleidt LEADER groepen op verschillende manieren

-          Ondersteuning in het proces tot het opstellen van de Lokale OntwikkelingsStrategie

-          Het schrijven van de Lokale OntwikkelingsStrategie

-          Procesondersteuning bij het vormen van LAG (profiel maken en teambuilding)

-          Het doen van (zelf)evaluaties met LAG

 

Recente opdrachten

Ondersteuning hoofdlijnen LOS Kromme Rijn (2014)

ETC ondersteunt de denktank Toekomst LEADER bij het nemen van de stappen om tot de hoofdlijnen van de LOS te komen. Hierbij heeft ETC inspirerende gebiedsbijeenkomsten georganiseerd, waar een diversie groep aan gebiedsorganisaties hebben deel genomen en nieuwe verbindingen zijn gelegd. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwende inhoudelijke visie voor het gebied en de toegevoegde waarde van LEADER en een nieuwe kijk op de rol van de LAG in het gebied.

 

Procesbegeleiding bij consultatie nieuwe LEADER gebied in Noord-West Overijssel (2014)

ETC ontwerp en begeleiding de streekbijeenkomsten die input leveren voor de LOS. Tijdens deze bijeenkomsten is via creatieve methoden zicht ontstaan op “de dromen voor de streek” bij de verschillende gebiedsactoren, waar de energie van de streek zit en wat LEADER daarin voor de streek kan betekenen. Op deze manier worden de piketpalen voor de toekomst helder en daarmee ook de contouren voor de LOS.

 

Procesbegeleiding om te komen tot de LOS + schrijven LOS in Zeeland (2014)

Het proces “opstellen van een Lokale OntwikkelingsStrategie” moet leiden tot een nieuwe aanpak voor LEADER in POP3 in Zeeland en tot twee, door de streek gedragen, plannen voor sociaal economische versterking van Zeeland. Door middel van streekinterviews en gebiedsbijeenkomsten worden de thema’s en de rol van de PG bepaald door het gebied.

 

Ondersteuning bottum-up proces streekagenda Noord West Fryslan (2014)

ETC begeleidt het bottum-up proces om te komen met ideeën voor de streek om de LOS vormen, aanvullend op de Streekagenda die al is geformuleerd. Ondere andere door interviews door streekbewoners met streekbewoners zijn nieuwe inzichten en verbindingen ontstaan.

 

Ondersteuning eerste stappen naar een LOS Salland (2013)

ETC heeft de PG begeleid in het proces om te komen tot een nieuwe invulling voor de LOS in POP3. In een bottum-up proces met het gebied is de strategie vormgegeven. Tijdens dit proces zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen en organisaties en is er een vernieuwende visie voor het gebied ontstaan.